Usługowa działalność naszego zakładu stanowi realizacje wielu uregulowań prawnych,
a w szczególności:

Standaryzacja usług zakładu CIMEX w aspekcie serwisu programu prewencji
i zwalczania szkodników:

Program Prewencji i Zwalczania Szkodników jest dokumentacją niezbędnych przedsięwzięć
i czynności służących do zabezpieczenia organizacji przez szkodnikami, W swojej konstrukcji program zawiera zbiór procedur koniecznych do zabezpieczenia zakładów przed zwierzętami
z wyakcentowaniem tych organizmów, które stwarzają szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa produkcji.

Uwzględniając przepisy prawa, wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynarii, Inspekcji Ochrony Roślin oraz wymogi audytorskie, a także warunki postawione przez właściciela zakładu, program powinien zawierać następujące stałe pozycje:

 1. Kartę tytułową, a na niej:
 • nazwę i profil działalności zakładu, w którym jest realizowany program oraz jego usytuowanie,
 • autora i serwisanta programu oraz wszelkie jego dane, a przede wszystkim sposoby nawiązywania szybkiego kontaktu,
 • zatwierdzenie programu przez właściciela organizacji (bez zatwierdzenia program nie ma mocy prawnej).
 1. Rejestr wszelkich zabiegów chemizacyjnych przeprowadzonych w organizacji.
 1. Rejestr kontroli przez osoby spoza organizacji, które zapoznały się z prawidłowością funkcjonowania programu, a w nim zapisy ewentualnych uwag.
 1. Wykaz pracowników koordynatorów. Do wykazu należy dołączyć sprawozdanie z ich przeszkolenia oraz określić zakres odpowiedzialności.
 1. Oryginał lub kopia umowy o świadczenie usług w zakresie określonym przez program. Umowa powinna zawierać między innymi:
 • dokładne usytuowanie ochranianego obiektu,
 • zakres odpowiedzialności,
 • częstotliwość serwisu,
 • profesjonalizm wykonawcy,
 • zapis, z którego treści wynika, że program stanowi integralną całość z umową,
 • szereg innych niezbędnych danych organizacyjno - prawnych nieistotnych,
  z merytorycznego punktu widzenia dla funkcjonowania programu.
 1. Aktualny plan zabudowań, a w tym:
 • mapkę sytuacyjno - wysokościową chronionego obiektu.
 • mapkę technologiczną poszczególnych obiektów produkcyjnych.
 1. Dokument charakteryzujący stan techniczny wszystkich obiektów produkcyjnych
  i magazynowych organizacji w aspekcie szkodnikoszczelności technicznej wraz
  z zaleceniami określającymi sposoby likwidacji usterek.

  W dokumencie należy uwzględnić:
 • zalecenie wyposażenia wszystkich zewnętrznych drzwi i bram zakładu w śluzy wejściowe, jako podstawowy warunek zabezpieczenia przed szkodnikami. Śluzy powinny posiadać sprzęt służący do monitoringu i zwalczania szkodników, kurtyny powietrzne, samozamykacze itp.,
 • ocenę szczelności drzwi i wrót zakładowych szczególnie zewnętrznych wraz
  z uwzględnieniem odpowiedzialności za ich zamykanie, o ile nie są wyposażone w urządzenia samozamykające,
 • wyposażenie okien i otworów wentylacyjnych w moskitiery oraz zabezpieczenie pozostałych okien przed możliwością ich ewentualnego otwierania,
 • wyposażenie zakończeń kanalizacji oraz wszelkich technologicznych ciągów wchodzących i wychodzących z obiektów w kraty i/lub siatki zabezpieczające przed napływem szkodników,
 • zabezpieczenie infrastruktury zakładowej przed możliwością swobodnego przemieszczania się szkodników wewnątrz organizacji,
 • sposoby przeciwdziałania przed złymi nawykami ludzkimi np. pozostawienie otwartych klap sedesowych lub zewnętrznych drzwi,
 • cały szereg innych uwag.
 1. Dokument określający warunki sanitarno - porządkowe panujące na zewnątrz posesji stanowiącej obszar organizacji wraz z uwzględnieniem czynników sprzyjających zasiedlaniu przez szkodniki w tym:
 • zarządzanie odpadami,
 • zabezpieczenie kanalizacji,
 • ocena stanu czystości,
 • ocena charakteru utwardzenia placu otaczającego obiekty zakładowe wraz
  z uwzględnieniem ryzyka stwarzanego przez ewentualne prace ziemne,
 • ocena warunków zewnętrznego składowania wszelkiego sprzętu sprzyjającego ukształtowaniu siedliska ruderalnego, jako potencjalnego rezerwuaru dla szkodników synantropijnych,
 • charakterystyka roślinności wraz z uwzględnieniem opisu położenia drzew i krzewów oraz roślin pnących, jako potencjalnych dróg napływu szkodników.
 1. Dokument określający, jak wyżej, warunki panujące w otoczeniu organizacji
  ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
 • przebiegi cieków wodnych o ile istnieją,
 • siedlisk ruderalnych,
 • zadrzewień,
 • obecności wszelkiego rodzaju zwierząt,
 • określenie czy obszar zakładu jest w dostateczny sposób odizo9lowany od toczenia, czy jest ogrodzony oraz jaki jest charakter płotu, a także czy jest wyposażony w cokolik?
 1. Dokument określający rzeczywiste ryzyko ze strony szkodników w aspekcie lokalizacji
  i warunków panujących w organizacji.
 1. W przypadku zdiagnozowania rzeczywistego zagrożenia, określenie gatunku szkodnika, omówienie jego biologii oraz stwarzanych przez niego czynników ryzyka.
 1. Dotychczasowa historia obecności szkodników sporządzona na podstawie:
 • lustracji terenu,
 • wnikliwej obserwacji pomieszczeń produkcyjnych,
 • wywiadu przeprowadzonego z pracownikami zakładu,
 • danych zebranych we wcześniejszej dokumentacji, o ile taki lub tym podobny system danych funkcjonował wcześniej w organizacji.
 1. Dokument określający sposoby kontroli, prewencji i wyeliminowania źródła napływu szkodników, o ile zdarzenia takie mają miejsce.
 1. Karty charakteryzujące poszczególne szkodniki, a w nich:
 • nazwa szkodnika,
 • występowanie i zagrożenie stwarzane przez niego,
 • zapobieganie,
 • sposoby monitorowania,
 • mapka ukazująca rozlokowanie sprzętu służącego do monitoringu wraz z jego numeracją,
 • raport dokumentujący wyniki monitoringu,
 • zezwolenie/atest na sprzęt służący do monitoringu, o ile jest wymagany, klasa i jakość sprzętu, a także warunki jego przytwierdzenia i rozlokowania w organizacji,
 • etykiety lub/oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych wykorzystywanych do monitoringu preparatów, o ile to ma miejsce, zezwolenia, rejestracje i inne,
 • protokół z wykorzystanego monitoringu pestycydu (rodentycydu),
 • sposób eliminacji szkodników w przypadku ich wystąpienia w obiektach organizacji, jeśli szkodniki pokonają zewnętrzne zabezpieczenia tzw. procedura awaryjna,
 • sposób określenia skuteczności zdrożenia procedury awaryjnej.
 1. Dokument określającym, czy na teren organizacji mogą przedostawać się bezpańskie udomowione zwierzęta oraz, czy są dokarmiane? W uzasadnionym obecnością zwierząt przypadku wskazanie kierunków przeciwdziałania i określenie sposobów likwidacji.
 1. Dokument określający, czy na terenie zakładu przesiadują w oczekiwaniu na karmę ptaki, jak również czy posiadają na obiektach zakładowych gniazda. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków, określenie sposobów przeciwdziałania z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie prawa.
 1. Dokument określający metody zwalczania szkodników (procedura awaryjna) uwzględniający w pierwszej kolejności fizyczne sposoby pozbycia sie szkodników, a w dalszej perspektywie metody chemiczne stosując zasadę (o ile to możliwe) zastosowania
  w pierwszej kolejności preparatów o najniższym wskaźniku toksyczności.
 1. Dokument określający niezbędny zasięg chemizacji pomieszczeń produkcyjnych.
  W dokumencie uwzględniamy zasadę, jak najmniejszego stwarzania zagrożenia ze strony pestycydów.
 1. Dokument określający procedurę przed-zabiegową stosując zasadę, aby podane sposoby zabezpieczenia pomieszczeń produkcyjnych nie były w sprzeczności lub mniej restrykcyjne niż to określił producent. Należy poinformować o rodzaju środka, który ma być użyty oraz udostępnić jego etykietę.
 1. Protokół po-zabiegowy, a w tym między innymi:
 • ocena przygotowania pomieszczeń do zabiegu wraz z analizą sytuacji,
 • miejsce i zakres robót,
 • data zabiegu,
 • wykonawca,
 • nazwa zastosowanego preparatu wraz z numerami jego zezwolenia,
 • stężenie i ilość użytego środka,
 • gatunek zwalczanego szkodnika,
 • zalecenia powykonawcze,
 • odpowiedzialność ze strony organizacji,
 • opis nieprzewidzianych zdarzeń w czasie zabiegu.
 1. Dokument stwierdzający powstanie odporności, o ile procedury awaryjne zostały przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z etykietą.
 1. Dokument z instruktażu/szkolenia zatrudnionego w organizacji personelu na okoliczność przeprowadzanych tam czynności.
 1. Dokument określający sposób postępowania z wyeliminowanymi szkodnikami, jak również z pozostałościami pestycydów.
 1. Dokument określający sposób postępowania na wypadek, gdyby w wyniku podejmowanych przez serwisująca firmę działań, nastąpiło skażenie lub zanieczyszczenie pomieszczeń albo produktów.
 1. Dokument potwierdzający, że firma serwisowa posiada aktualny satysfakcjonujący organizację rodzaj i wysokość ubezpieczenia.
 1. Dokument potwierdzający, że wszyscy pracownicy serwisujący organizację przeszli wymagane badania lekarskie, jak również oświadczenie, z którego zapisów wynika,
  że zewnętrzni pracownicy za każdym razem wchodząc do pomieszczeń zakładowych nie przeszli wcześniej w krótkim odstępie czasowym żadnych chorób o charakterze zakaźnym.
 1. W zależności od wymagań, oświadczenie, że pracownicy serwisujący w wymaganym odstępie czasowym, nie przebywali w zakładach wysokiego ryzyka.
 1. Dokument określający sposób przyjmowania surowców, komponentów, przypraw
  lub opakowań, aby wykluczyć bierną drogę przedostania się szkodników do organizacji.
 1. Roczny raport oceny zagrożeń ze strony szkodników, jak również ocenę skuteczności wdrażanych procedur awaryjnych oraz prognozę tendencji aktywności szkodników.
 1. Dokument stwierdzający, że prowadzący firmy serwisującej przeszli wewnętrzne szkolenie BHP przeprowadzone przez upoważnioną osobę organizacji o ile stanowi to wymóg zakładu, jak również dokument określający sposób przemieszczania się po zakładzie oraz charakter wymaganej odzieży ochronnej itp.
 1. W zależności od wymagań, grafik wizytacji obsługiwanej organizacji.
CIMEX
Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji
ul. Dąbrowskiego 87
64-920 Piła
e-mail: piotr.lawicki@gmail.com